Analysis of carbohydrate structures in basal laminar deposit in aging human maculae

M. Kliffen, C.M. Mooy, T.M. Luider, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

79 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2901-2905
TijdschriftInvestigative Ophthalmology & Visual Science
Volume35
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit