Analysis of CD2 and TCR-beta gene expression in Jurkat cell mutants suggests a cis regulation of gene expression

M. Kamoun, J.S. Woods, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

141 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3929-3937
TijdschriftJournal of Immunology
Volume155
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit