Analysis of mortality data from the former USSR: age-period-cohort analysis

F.J. Willekens, S. Scherbov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)29-49
TijdschriftWorld health statistics quarterly (WHO)
Volume45
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit