Anansi comes to Holland; the trickster spider as a dynamic icon of ethnic identity

T. Meder, F. Illes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1104 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)20-63
Aantal pagina's43
TijdschriftQuotidian: Journal for the Study of Everyday Life
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit