Animal models of congenital defects in the ventriculoarterial connection of the heart

J. Ya, M.W. Schilham, J.C. Clevers, A.F. Moorman, W.H. Lamers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
305 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)551-566
TijdschriftJournal of Molecular Medicine
Volume75
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit