Anti-corporate activism and collusion: The contentious politics of palm oil expansion in Indonesia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)39-49
TijdschriftGeoforum
Volume131
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit