Apoptosis during sexual differentiation of the bed nucleus of the stria terminalis in the rat brain

W.C.J. Chung, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)234-243
TijdschriftJournal of Neurobiology
Volume43
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit