Apparent breeding success drives long-term population dynamics of a migratory swan

Rascha Nuijten (Co-auteur), Stefan Vriend, Kevin A. Wood, Trinus Haitjema, Eileen C. Rees, Eelke Jongejans, B.A. Nolet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)
136 Downloads (Pure)

Zoekresultaten