Applicability of the abundance/biomass comparison method to detect pollution effects on intertidal macrobenthic communities

J.A. Craeymeersch

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)133-140
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume24
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit