Are naive birds attracted to herbivore-induced plant defences?

Luisa Amo , Marcel Dicke, Marcel E. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)353-366
TijdschriftBehaviour
Volume153
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit