Argon laser treatment of pigment epithelial detachments and of subretinal neovascular membranes in Junius-Kuhnt's senile disciform macular degeneration. A prospective, randomized study

N. Versteeg-Tijmes, P.T.V.M. de Jong, P.J.M. Bos, D. Bakker, E.L. Greve, J. Oosting, N.J.D. Nagelkerke, H.M. v.d. Horst-Breetveld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

80 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)271-274
TijdschriftGraefe's Archives of Clinical and Experimental Ophthalmology
Volume218
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit