Arguments for and against the primary amyloid local induction hypothesis on the pathogenesis of Alzheimer's disease

J.A.P. van de Nes, W. Kamphorst, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

45 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)95-111
TijdschriftAnnals of Psychiatry
Volume4
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit