Armillaria root rot. A new disease of cut-flower proteas in South Africa

S. Denman, M.P.A. Coetzee, B.D. Wingfield, M.J. Wingfield, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-6
  TijdschriftFynbos Research
  Volume33
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit