Aspects of the life-cycle of Monhystera parelegantula (Nematode; Monhysteridae).

G. Vranken, L.K. Thielemans, C.H.R. Heip, M. Vandycke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)67-72
TijdschriftMarine Ecology Progress Series
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1981
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit