Assessment of α-synuclein pathology: a study of BrainNet Europe Consortium.

I. Alazuloff, L. Parkkinen, S. Al-Sarraj, T. Arzberger, J. Bell, I. Bodi, N. Bogdanovic, H. Budka, I. Ferrer, E. Gelpi, S. Gentleman, G. Giaccone, W. Kamphorst, A. King, P. Korkolopoulou, G.G. Kovacs, S. Larionov, D. Meyronet, C. Monoranu, J. MorrisP. Parchi, E. Patsouris, W. Roggendorf, D. Seilhaen, N. Streichenberger, D.R. Thal, H. Kretzschmar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

67 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)125-143
TijdschriftJournal of Neuropathology and Experimental Neurology
Volume67
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit