Assignment of a dubious gene cluster to melanin biosynthesis in the tomato fungal pathogen Cladosporium fulvum

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftPLoS One
DOI's
StatusGepubliceerd - 31 dec. 2018

Citeer dit