Asymmetrical coordination: Syntax/semantics and pragmatics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

129 Downloads (Pure)

Samenvatting

This article aims at showing that the special interpretations of asymmetrical coordinate structures result from an interplay between the syntactico-semantic output of the grammar and pragmatics, but that they do not necessitate the introduction of special syntactico-semantic means; standard assumptions about syntax, semantics and pragmatics suffice for providing an adequate description of the core data.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)325-357
Aantal pagina's23
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume23
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Asymmetrical coordination: Syntax/semantics and pragmatics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit