Attachment Avoidance and Attachment Anxiety as Individual Characteristics Affecting Job Search Behavior

M. Leenders (Co-auteur), A.P. Buunk, K. Henkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this study, the relationship was investigated between attachment avoidance and attachment anxiety on the one hand, and job search intention, job search self-efficacy, job search self-esteem, and job search attitude on the other hand. Our sample consisted of 180 employees from an international industrial organization in the Netherlands. Results showed that attachment avoidance had a larger impact on the job search process than attachment anxiety. More avoidantly attached people had lower job search intentions, lower job search self-efficacy, and more negative job search attitudes. Attachment avoidance had an effect on job search intentions through job search self-efficacy and job search attitude but not through job search self-esteem. Attachment anxiety had no effect on job search intention through job search self-efficacy, job search self-esteem, and job search attitude. Attachment style is discussed as individual characteristic that impacts the job search process.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)487-501
TijdschriftJournal of Career Development
Volume46
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum21 mei 2018
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Attachment Avoidance and Attachment Anxiety as Individual Characteristics Affecting Job Search Behavior'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit