Attraction between words as a function of frequency and representational distance: words in the bilingual brain

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

308 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1223-1240
Aantal pagina's18
TijdschriftLinguistics
Volume54
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit