Automatic Enrichment and Classification of Folktales in the Dutch Folktale Database

Th. Meder, F.B. Karsdorp, D. Nguyen, Mariët Theune, D. Trieschnigg, I. E.C. Muiser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
482 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)78-96
Aantal pagina's19
TijdschriftThe Journal of American Folklore
Volume129
Nummer van het tijdschrift511
StatusGepubliceerd - 01 mrt. 2016

Citeer dit