Autonomic innervation of the pancreas in diabetic and non-diabetic rats. A new view on intramural sympathetic structural organization

P.G.M. Luiten, G.J. ter Horst, R.M. Buijs, A.B. Steffens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

320 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)33-44
TijdschriftJournal of the Autonomic Nervous System
Volume15
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit