Availability of copper from phytoplankton and water for the bivalve Macoma balthica. II. Uptake and elimination from 64Cu-labelled diatoms and water

M.C.P. Absil, J.C.J.M. de Kroon, H.T. Wolterbeek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  376 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)129-135
  TijdschriftMarine Biology
  Volume118
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit