Avicenna's 'Liber de animalibus' ('Abbreviatio Avicennae'). Preliminaries and state of affairs.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

935 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)401-416
Aantal pagina's16
TijdschriftDocumenti e Studi sulla Tradizione Filosofica Medievale
VolumeXXVIII
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit