Balance in Family Triads: How Intergenerational Relationships Affect the Adult Sibling Relationship

V. de Bel, M. Kalmijn, Marijtje A.J. van Duijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

In order to understand the interdependency between intergenerational and adult sibling relationships, a family systems perspective is applied to identify a smaller—empirically analyzable—relational unit of analysis, that is, the sibling–parent–sibling triad. Using balance theory, triadic configurations are derived that represent enhancement, compensation, and loyalty conflicts. The hypotheses are tested for three relational dimensions: support exchange, contact, and conflict. Multilevel analyses of 549 sibling–parent–sibling triads from the Netherlands Kinship Panel data show strong evidence for enhancement, whereas some indication was obtained for sibling relationships being affected by loyalty conflicts. The results underscore and substantiate interdependency between intergenerational and adult sibling relationships.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2707-2727
TijdschriftJournal of Family Issues
Volume40
Nummer van het tijdschrift18
Vroegere onlinedatum11 jul. 2019
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Balance in Family Triads: How Intergenerational Relationships Affect the Adult Sibling Relationship'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit