Beckert, S., Bosma, U., Schneider, M., & Vanhaute, E. (2021). Commodity frontiers and the transformation of the global countryside : A research agenda.

Ulbe Bosma, Sven Beckert, Eric Vanhaute, Mindi Schneider

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-16
TijdschriftJournal of Global History
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit