Becoming more like your mate: hormonal similarity reduces divorce rates in a wild songbird

Jenny Ouyang, Kees Van Oers, M. Quetting, M. Hau

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Becoming more like your mate: hormonal similarity reduces divorce rates in a wild songbird'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology