Belonging to the old and unsuccessfully aged: Language practices in a nursing home in Maastricht, The Netherlands.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)83-101
TijdschriftJournal of the Anthropological Society of Oxford
VolumeIX
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - mei 2017

Citeer dit