Benthos of a sunlittoral sandbank in the Southern Bight of the North Sea: general considerations

K.A. Willems, C. Vanosmael, D. Claeys, M. Vincx, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

53 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)549-557
TijdschriftJournal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Volume62
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1982
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit