Besprek fan: Jarich Hoekstra, Willem Visser & Goffe Jensma: Studies in West Frisian Grammar. Selected Papers by Germen J. de Haan. [Review of: G de Haan (2010) Studies in West Frisian Grammar]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

118 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)334-338
TijdschriftTaal & Tongval
Volume63
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit