Bespreking van het boek "Growth in a traditional society, Philip T. Hoffman (1996)"

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit