Bespreking van het boek "The Low Countries in the early modern world, H. van der Wee (1993)"

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit