Bevolkingsprognose 2012-2060: veronderstellingen over de geboorte

G.C.N. Beets, A. de Graaf, C. van Duin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

116 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de laatste bevolkingsprognose van het CBS, die in december 2012 uitkwam, wordt verondersteld dat jonge generaties vrouwen gemiddeld 1,75 kind per vrouw zullen krijgen. Al ruim een decennium zijn er geen aanwijzingen gevonden om het toekomstig kindertal bij te stellen. Dat heeft vooral te maken met de waarneming dat het uitstelgedrag van het eerste kind nagenoeg voltooid is en ‘uitgestelde kinderen’ zijn ‘ingehaald’. De leeftijd- en rangnummerspecifieke vruchtbaarheidscijfers worden dus constant verondersteld.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-20
TijdschriftBevolkingstrends
Volume2013
Nummer van het tijdschriftoktober
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit