Bevolkingsprognoses 2012-2060. Veronderstellingen migratie

C. van Duin, H. Nicolaas, N.L. van der Gaag

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

129 Downloads (Pure)

Samenvatting

Voor de nieuwe Bevolkingsprognose van het CBS, die 13 december 2012 gepubliceerd werd, is de wijze waarop de veronderstellingen over de migratie worden opgesteld aangepast ten opzichte van eerdere prognoses. Voor de immigratie worden de veronderstellingen nu per migratiemotief opgesteld en pas in een tweede stap uitgesplitst naar herkomstgroep. Ook is voor een meer modelmatige aanpak gekozen, waardoor het aantal parameters waarvoor expliciete veronderstellingen moeten worden gemaakt kleiner is. Op termijn worden jaarlijks 155 duizend immigranten voorzien, 5 duizend meer dan in de prognose van 2010. Er worden 136 duizend emigranten voorzien, 9 duizend meer dan volgens de vorige prognose.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-34
TijdschriftBevolkingstrends
Volume2013
Nummer van het tijdschriftdecember
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit