Bilingual researcher profiles: Modeling dutch researchers in both english and dutch using the VIVO ontology

Tamy Chambers*, Sahil Shah, Ashish Urankar, Venkat Kalyan, Andrea Scharnhorst, Linda Reijnhoudt, Laura Rideour, Christophe Guéret, Ying Ding

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bilingual researcher profiles: Modeling dutch researchers in both english and dutch using the VIVO ontology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Engineering & Materials Science