Bilingualism as a kind of therapy?

A. Hulk, S. Unsworth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)297-303
TijdschriftApplied Psycholinguistics
Nummer van het tijdschrift31
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit