Biochemical Assay of Alzheimer's Disease: Associated Protein(s) in Human Brain Tissue

H. Ghanbari, B.E. Miller, H.J. Haigler, M. Arato, G. Bissette, P. Davies, Ch. Nemeroff, E. Perry, R. Perry, R. Ravid, D.F. Swaab, W.O. Whetsell, F.P. Zemlan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

433 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2907-2910
TijdschriftJAMA
Volume263
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit