Biological stoichiometry of oleaginous microalgal lipid synthesis: The role of N:P supply ratios and growth rate on microalgal elemental and biochemical composition

Baoyan Gao, Jing Liu, Chengwu Zhang, Dedmer B. Van de Waal (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)
24 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biological stoichiometry of oleaginous microalgal lipid synthesis: The role of N:P supply ratios and growth rate on microalgal elemental and biochemical composition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology