Bipolar antagonism and multipolar coexistence: framing difference and shaping fear in two Caribbean cities

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)625-644
TijdschriftSocial & Cultural Geography
Volume13
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit