Blood, timber, and the state in West Kalimantan, Indonesia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftAsia Pacific Viewpoint
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit