Body and brain growth following continuous perinatal administration of arginine- and lysine-vasopressin to the homozygous Brattleboro rat

F.G.M. Snijdewint, G.J. Boer, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

243 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)269-277
TijdschriftBrain Research: developmental brain research
Volume22
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit