Book Production and the Onset of Modern Economic Growth

J.L. van Zanden, J. Baten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

107 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)217-235
TijdschriftJournal of Economic Growth
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit