Botryosphaeria eucalyptorum sp. nov., a new species in the B. dothidea-complex on Eucalyptus in South Africa

H. Smith, P.W. Crous, M.J. Wingfield, T.A. Coutinho, B.D. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  67 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)277-285
  TijdschriftMycologia
  Volume93
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit