Brain aging and Alzheimer's disease: 'wear and tear' versus 'use it or lose it'

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1540 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)317-324
TijdschriftNeurobiology of Aging
Volume12
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit