Brekking as ferkoarting: in diagroane analyze.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

281 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)187-246
TijdschriftIt Beaken
Volume64
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit