Calonectria scoparia and Calonectria morganii sp. nov., and variation among isolates of their Cylindrocladium anamorphs

P.W. Crous, A.C. Alfenas, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  483 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)701-708
  TijdschriftMycological Research
  Volume97
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit