Calonectria species and their Cylindrocladium anamorphs: species with sphaeropedunculate vesicles

P.W. Crous, J.Z. Groenewald, J.-M. Risède, P. Simoneau, N.L. Hywel-Jones

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)415-429
  TijdschriftStudies in Mycology
  Volume50
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit