Can macrophytes be useful in biomanipulation of lakes? The Lake Zwemlust example

T. Ozimek, R.D. Gulati, E. Van Donk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  178 Citaten (Scopus)
  928 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)399-407
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume200/201
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit