Capacity of cytochrome and alternative path coupled and uncoupled root respiration of Pisum and Plantago

T. Blacquière, R. De Visser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)427-432
  TijdschriftPhysiologia Plantarum
  Volume62
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit