Carbon source utilization of the tempe fungus Rhizopus oligosporus and related species

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Originele taal-2Engels
    TijdschriftFederation of European Microbiological Societies conference proceedings
    StatusGepubliceerd - 2003

    Citeer dit