Carry-over effects of the social environment on future divorce probability in a wild bird population

Antica Culina, Camilla A. Hinde, Ben C. Sheldon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftProceedings of the Royal Society B-Biological Sciences
Volume282
Nummer van het tijdschrift1817
DOI's
StatusGepubliceerd - 22 okt. 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit